Je to první a nejdůležiS1-kresttější svátost, kterou jsme Bohem přijati za jeho děti. Otvírá nám přístup k dalším svátostem – dalším „obřadům“, hlavně skrze které nám Bůh dává svoji lásku a pomoc. Křest zcela proměňuje naše nitro – duši. Místo všeho nepořádku a zmatku, který v něm působí hříchy, tam dává pokoj a řád Boží přítomnosti a lásky. Ovšem je to jako zasazení malého semene, ze kterého buď vypěstujeme veliký, ovoce nesoucí, strom anebo tam zůstane jako nevyrostlé semeno, nebo jako zakrnělá bonsai. Ale kdykoliv může začít růst, když o ně začneme pečovat a vytvoříme mu vhodné podmínky.

A z jiného pohledu: Je to první a nejpotřebnější svátost, ve které je člověk očištěn ode všech hříchů a zrozený k věčnému životu. Ú činky křtu: a) působí odpuštění dědičné viny a všech před křtem spáchaných hříchů – u dospělého, b) odpouštějí se časné a věčné tresty, c) uděluje svátostnou milost znovuzrození, tj. činí člověka dítkem Božím a dědicem nebeského království; s ní jsou spojeny nadpřirozené ctnosti – víry, neděje a lásky, d) vtiskuje duši nezrušitelné znamení křesťana, který se tím stává členem duchovního těla Kristova, tj. Církve, jejíž pravomoci podléhá. Bez křtu nemůže být přijata žádná jiná svátost.

O KŘEST DÍTĚTE ŽÁDAJÍ RODIČE DÍTĚTE CO NEJDŘÍVE PŘED ZAMÝŠLENÝM DATEM, ABY SE STIHLA PŘÍPRAVA RODIČŮ.

KŘEST MŮŽE SAMOZŘEJMĚ PŘIJMOUT I DOSPĚLÝ, KTERÝ CHCE UVĚŘIT A STÁT SE „DÍTĚTEM BOŽÍM“ – ČLENEM CÍRKVE.