Svátost ustanovenáS4-zpoved Kristem, ve které se skrze biskupy a kněze odpouštějí hříchy spáchané po křtu svatém. Toto odpuštění se uděluje rozhřešením při sv. zpovědi, jen ve zcela výjimečných případech mimo zpověď. Tuto svátost ustanovil Pán Ježíš slovy: „Komu hříchy odpustíte, tomu budou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nebudou.“ (Jan 20,21). Svátost smíření (pokání) má pět části: zpytování svědomí, lítost, opravdové předsevzetí, vyznání hříchů, dostiučinění (vykonat pokání). Uložené pokání musí se vykonat pokud možno co nejdříve, nejdéle však do příští sv. zpovědi.
PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ JE PŘED KAŽDOU MŠÍ SV.