Výzva k modlitbě!

Asi před 15 měsíci, jsem si uvědomil, jak se mi spousta věcí v mé službě nedaří. Uvědomil jsem si, že je hlavní chyba v tom, že se málo modlím a ještě méně se postím. Málo spoléhám na Boha a jeho všemohoucnost. Začal jsem se víc modlit a Bůh mi ukázal, že je to pravda, ale také jsem poznal, jak moc jsem spoutaný různými druhy zla, jak mne Satan brzdí a odvádí od dobra a brání mi v mé snaze dostat se opravdu blíž k Bohu a ke skutečnému budování jeho království. Jasně musíme mít na paměti Mk 9,29 „Řekl jim: „Takový duch nemůže vyjít jinak, než modlitbou a postem.“
Není to jenom můj problém. Mnohým z nás se osobní, ale také duchovní život nějak nedaří. Někdy je až divné jak po všech stránkách malé výsledky přináší všechno naše úsilí. Také zdraví je čím dál tím větší problém. Kolem nás se šíří vážné nemoci, závislosti a beznaděj nemocných a jejich příbuzných.
Proto tímto svým vyznáním a popisem okolností našeho života Vás chci všechny povzbudit k společné modlitbě. Budeme se modlit na prvním místě každý sám za sebe, prosím o modlitbu za mne, potřebuji ji strašně moc, ale pak za naše blízké – rodinu, spolufarníky, přátele,….
Cílem je vyprosit naše kompletní uzdravení – tedy co nejužší spojení s Ježíšem Kristem. Modlitby, povedou k vnitřnímu boji hlavně o vytrvalost a věrnost v modlitbě. Náš nepřítel chce hlavně jednu věc – ABYCHOM SE NEMODLILI! Ale dojdeme i k tomu, že potřebujeme odpustit, smířit se sami se sebou, s nejbližšími, s Bohem, …, a tím nalézt pokoj. A tím se u většiny z nás uzdraví i tělo anebo dostaneme sílu radostně přijmout své nemoci a hendikepy.
Věřte, stojí to za tu snahu. Vím to, protože ze mne mluví má 15 měsíční chabá snaha o zlepšení a Bůh mi dal hodně. On dává vždy 100x víc, než my!
Byl bych rád, abychom se modlili přiložené modlitby pokud možno všichni všechny každý den. Vím, že je to nereálné. Ale pokusme se co nevíc. Chci, aby se postupně vytvořila skupina lidí, kteří se zaváží, že se je budou modlit. Stanou se z nich „PROSEBNÍCI ZA UZDRAVENÍ“. Závazek bude vždy na měsíc formou jakéhosi slibu Bohu, že se jeden měsíc pomodlím aspoň povinné – tučně vytištěné – části a to minimálně 21x v daném měsíci. Je to takto usnadněné, aby se nás mohlo co nejvíc zavázat k tomuto slibu, aby to bylo pro co největší počet z nás.
A tak sepněme ruce k modlitbě!
Váš duchovní otec František

Prosebníci za uzdravení:

Zavazují se minimálně 21x za měsíc nejraději nahlas pomodlit pokud možno všechny, nebo alespoň tučně vytištěné modlitby ideálně společně v rodině.

MŮŽE SE MODLIT KDOKOLIV JAKOUKOLIV ČÁST BEZ ZÁVAZKU – NENÍ PAK PROSEBNÍKEM

Úmysl: Uzdravení tělesné, emoční, psychické, tělesné, ale hlavně duchovní. Vyprosit sobě, svému knězi a všem kolem horlivost pro Boží království, rozvázání pout zla.
Modlit se – pokud je to možné – nahlas.
Tučný tisk – povinné modlitby Normální text – modlitby doporučené

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

BLÍŽ K TOBĚ, BOŽE MŮJ PÍSEŇ Č. 901(IDEÁLNĚ ZPÍVAT)

1. Blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž! V smutcích i radostech mou prosbu slyš: Ať kráčím den co den jen v tobě svoboden, blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž!
2. Vše, co jsem a co mám, je darem tvým, tvá láska jediným mým bohatstvím. Tys přítel můj a cíl, já toužím ze všech sil, blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.

Vzývání Ducha Svatého 003

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
K. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno
L. a obnovíš tvář země.
K. Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. L. Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen

ANT.: BOŽE, PROSÍME, OČISTI NAŠE SRDCE A NAUČ NÁS LITOVAT HŘÍCHŮ Žalm 51

Smiluj se nade mnou, Bože, * jenž jsi tak milosrdný,
tak plný slitování, * a moji nepravost zahlaď
Smyj ze mne všechnu mou vinu * a z mého hříchu mě očisť!
Uznávám, špatně jsem činil, * svůj hřích mám na očích stále.
To proti tobě jsem hřešil, * spáchal, co tobě se příčí.
takže tvůj soud je správný, * tvůj ortel spravedlivý,
Vždyť jsem už narozen s vinou, *matka mě počala s hříchem,
Ty máš rád upřímné srdce, * v skrytu mě moudrosti učíš,
Pokrop mě yzopem, zas budu čistý, * umyj mě, bělejší budu než sníh,
Veselí, radost mi zakusit dopřej, * ať jásají kosti, které jsi zdrtil,
Odvrať se tváří od mých hříchů, * všechny mé špatnosti nadobro zahlaď.
Stvoř ve mně čisté srdce, Pane, * nového, stálého ducha mi dej.
Neodvrhuj mě od své tváře, * ať ve mně trvá tvůj svatý duch.
Dej, ať se opět těším z tvé spásy, * posil mě velkodušností.
Hříšníky budu učit tvým cestám, * bezbožní k tobě se vrátí zas,
Před krveprolitím zachraň mě, Pane, * zajásám, jak jsi spravedlivý!
Odemkni, Pane, opět má ústa, * mé rty ti zapějí chvalozpěv.
V krvavých žertvách zálibu nemáš, * obětí tou se ti nezavděčím,
Má oběť, Pane, je zkroušený duch, * zdrcené srdce neodmítneš.
Oblaž, Pane, svou dobrotou Sión, * zbuduj zas hradby Jeruzaléma!
Pak se ti zalíbí v obětech řádných,† v zápalných žertvách a celopalech, * na oltář budou ti býčky klást.
** Sláva Otci.

ANT.: BOŽE, PROSÍME, OČISTI NAŠE SRDCE A NAUČ NÁS LITOVAT HŘÍCHŮ
ANT.: PANE JEŽÍŠI, NAUČ NÁS NÁSLEDOVAT TVŮJ PŘÍKLAD POKORY A POSLUŠNOSTI – FLP 2.6-11

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, * nic nelpěl na své vznešeností, že je rovný Bohu,
ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka + a stal se jako jeden z lidí, * navenek byl jako každý jiný člověk.
Ponížil se, a byl poslušný až k smrti, * a to k smrti na kříži.
Proto také ho Bůh povýšil, + dal mu jméno * nad každé jiné jméno,
takže při Ježíšově jménu, musí pokleknout každé koleno * na nebi, na zemi i v podsvětí,
a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: * Ježíš Kristus je Pán.
** Sláva Otci

ANT.: PANE JEŽÍŠI, NAUČ NÁS NÁSLEDOVAT TVŮJ PŘÍKLAD POKORY A POSLUŠNOSTI

PÍSEŇ Č. 901/3,4.

I když mě sebevíc tíží můj kříž, ty vždy mě pozvedáš, ty potěšíš. Dej, ať tvé cesty znám, ať po nich nejdu sám, bliž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.

Nauč mě, Bože můj, tak svět mít rád jak ten, jenž za hříšné šel život dát: Ať umím bratrem být a s láskou v srdci jit blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.

Svou sílu hledejme u Pána, v jeho veliké moci. Oblečme plnou Boží zbroj, abychom mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměme na sebe plnou Boží zbroj, abychom se mohli postavit na odpor, všechno překonat a obstát.
Bože, vzchop nás a opásej kolem beder pravdou, obrň pancířem spravedlnosti, obuj k pohotové službě evangeliu pokoje. Dej, ať máme vždycky štít víry, jímž bychom uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Dej nám také přílbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží.
Ať se v každý čas v Duchu svatém modlíme, prosíme a bdíme na modlitbách a vytrvale se přimlouváme za všechny bratry a sestry, aby nám bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvíme. Tak budeme moci směle oznamovat tajemství evangelia a moc Ježíše pak uzdraví a osvobodí nás a naše blízké pro Boží království. Amen. Podle Ef 6,10-19

OBNOVA KŘESTNÍHO VYZNÁNÍ

Chci žít ve svobodě dětí Božích, a zříkám se proto hříchu. Chci, aby mě nikdy hřích neovládl, a zříkám se proto všeho, co k němu láká. Zříkám se ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní. Amen.

Věřím v Boha (buď apoštolské)

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

nebo Nicejsko-cařihradské vyznání víry

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha svatého, pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

K NEBESŮM DNES ZALEŤ PÍSNÍ PÍSEŇ Č. 804 (IDEÁLNĚ ZPÍVAT!!!)

1. K nebesům dnes zaleť písní tam, kde sídlí Matka tvá. Vypověz jí, co tě tísní, potěší tě Maria. Ještě nikdy neslýcháno, že kdo od ní opuštěn; pros, i tobě bude dáno, budeš jistě potěšen.
Maria, ó Matičko, Krista Pána rodičko, ustavičná pomoc tvá útěchu nám podává.

2. Jediný Syn tvůj než skonal na Golgotě bolestné, k tobě, Matko, z kříže volal: Hle, syn tvůj, hle, dítky tvé! Naplň přání Syna svého, které vložil v ruku tvou, chraň své dítky všeho zlého, buď nám Matkou pomocnou.
Maria, ó Matičko, Krista Pána rodičko, ustavičná pomoc tvá útěchu nám podává.

ANT.: PANE, OČISTIL JSI NÁS, VEĎ NÁS VE VÍŘE ŽALM 23

Pán je můj pastýř: nemám v ničem nouzi. + Na tiché, svěží pastviny mě vodí, * k pramenům, kde si mohu odpočinout.
Mé duši dává svěžest, provází mě * po správných cestách, věren svému jménu.
I kdybych vešel do rokliny temnot,+ zlého se neděsím: vždyť ty jsi se mnou. * Tvá hůl a kyj jsou pro mne ochranou.
Před očima mých nepřátel * k jídlu mi prostíráš,
hlavu mi mažeš olejem, * má číše přetéká.
Štěstí a přízeň u mne jsou, * až pokud budu žít,
v Pánově domě přebývám * do času nejzazších.
** Sláva Otci.

ANT.: PANE, OČISTIL JSI NÁS, VEĎ NÁS VE VÍŘE

ANT.: BOŽE ŽASNEME NAD TVOU VŠEMOHOUCNOSTÍ! ŽALM 43

Na vlastní uši jsme slýchali, Bože, * otcové naši nám vyprávěli
o tom, cos vykonal za jejich dnů, * v tom dávném čase rukou svou.
Pohany vyhnals, je jsi tam vsadil, * národy potřels, a jim jsi dal růst.
Nedobyli si mečem tu zemi, * nezvítězilo jejich rámě;
nýbrž tvá pravice, tvoje rámě, * tvá jasná tvář, jen z lásky k nim.
Ty jsi to, ty, můj král a můj Bůh * jenž jsi dal zvítězit Jákobovi.
S tebou jsme zdolali nepřátele, * tvým jménem deptáme protivníky,
Na svém luku si nezakládám, * nevděčím za vítězství meči:
tys nám dal zvítězit nad nepřáteli, * pokořils ty, kdo nás nenávidí.
Proto jsme denně se chlubili Bohem, * povždy jsme chválili tvé jméno.
** Sláva Otci.

ANT.: BOŽE ŽASNEME NAD TVOU VŠEMOHOUCNOSTÍ!

Ant.: Přiváděj nás k sobě, abychom zakoušeli blaho z tvé blízkosti Žalm 41

Tak jako laň, jež dychti po tekoucích vodách, * tak dychti, Bože, po tobě má duše.
Po Bohu žízním v duši, po živém Bohu: * kdy konečně zas přijdu před tvou tvář?
Ve dne i v noci jenom slzy jsou můj pokrm, * když denně slýchám: „Kde máš svého Boha?“
Duše mi přetéká, když si to představuji, + jak pronikal jsem do svatyně Boží * za chvalozpěvu svátečního davu.
Proč se má duše rmoutíš, proč tak ve mně teskníš? + Jen doufej v Boha, zas ho budu slavit, * toho, jež je můj zachránce a Bůh můj!
Jsem sklíčen, proto na tebe tak vroucně myslím + tu od Jordánu, z hermonského kraje, * a z této hory, která sluje Misar.
V šumu tvých vodopádů hloubka hloubku volá, * tvé vlny, slapy přese mne se valí.
Za Pánem ve dne vzhlížím, v noci milost čekám, * s písní se modlím k Bohu svého žiti.
Bohu, své skále, říkám: „Proč mě zapomínáš? * Proč se mám vláčet, nepřítelem tísněn?“
Až do kosti mě bodá posměch protivníků, * když denně slyším: „Kde máš svého Boha?“
Proč se, má duše, rmoutíš, proč tak ve mně teskníš? … Jen doufej v Boha, zas ho budu slavit, * toho, jenž je můj zachránce a Bůh můj.
** Sláva Otci.

Ant.: Přiváděj nás k sobě, abychom zakoušeli blaho z tvé blízkosti

ANT.: DEJ AŤ POCHOPÍME, ŽE BEZ TEBE NEZMŮŽEME NIC Žalm 126

Jestliže dům nebuduje Pán, * lopotí se marně, kdo jej staví.
Jestli město nestřeží sám Pán; * hlídati je marně budou stráže.
Marno vám je vstávat před ránem, * pracovat až dlouho do večera,
pak až v noci jídat krušný chléb: * sám ho dá i za spánku svým milým.
Hle, jsou darem Páně synové, * jeho vzácnou odměnou plod lůna.
Čím jsou šípy ruce bojovné * tím jsou otci synové z let mládí.
Šťasten, kdo jich plný toulec má: * sporem v bráně sok ho nezahanbí
** Sláva Otci.

ANT.: DEJ AŤ POCHOPÍME, ŽE BEZ TEBE NEZMŮŽEME NIC

PÍSEŇ Č. 804/ 3, 5.

Nedej, bychom zvyku zlého okovům se poddali, nedej, bychom Syna tvého znovu ukřižovali. Když nás k hříchu zlý duch svádí, chraň nás, Matko, žádáme, ať se zapřít chceme rádi, k tobě, Panno, voláme.
Maria, ó Matičko, Krista Pána rodičko, ustavičná pomoc tvá útěchu nám podává.

Dej, ať v domech našich vzkvétá pravá láska, pravá ctnost, ať mír domku z Nazareta je v nich stálý, milý host. Z vůle Boží vrať nás všechny křesťanskému životu, otcům, matkám moudrost vdechni, dětem uchraň čistotu.
Maria, ó Matičko, Krista Pána rodičko, ustavičná pomoc tvá útěchu nám podává.

Svatý Archanděli Rafaeli, tebe Bůh poslal pomáhat Tobiášům. Jednoho uzdravit, druhého dovést k nalezení podstatných věcí pro život. Prosíme tě, shlédni i na nás a ujmi se nás a předlož Bohu naše prosby, aby je vyslyšel.
I my si připadáme nemocní, slabí, trápeni neduhy, duchovní slepotou a často i prázdní. Svatý Rafaeli, provázej nás v našem putování životem, dej nám prohlédnout a poznat, že i v naší svízelné situaci je naděje. Podej nám duchovní hůl své pomoci, o kterou bychom se mohli opírat. Doveď nás k lidem a prostředkům, které potřebujeme k naplnění Božího plánu tady na zemi, abychom tak doputovali až do nebe. Ať nad sebou stále vnímáme jas tvé blízkosti a pomoci. Amen.

SVATÝ MICHAELI 022

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji; proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.

ANT.: BUĎ NAŠÍ STÁLOU OCHRANOU A POMOCÍ, (ALELUJA). Žalm 91

Kdo žije pod ochranou Nejvyššího, * přebývá v stínu Všemohoucího.
ať říká Pánu: „Tys mé útočiště, * můj hrad a Bůh můj, v nějž mám důvěru.“
Vždyť on tě zachraňuje z tenat lovců, * před slovem, které zkázu přináší.
On zastíní tě svými perutěmi, * pod jeho křídly dojdeš ochrany.
Nebudeš strachovat se nočních příšer * a šípů, které za dne létají,
Nákazy, která v temnotách se plíží, * moru, jenž řádí za bílého dne.
I když jich padne po tvém boku tisíc, * ba deset tisíc po tvé pravici.
záhuba přesto tebe nedosáhne; * vždyť jeho věrnost je tvůj kryt a štít.
Naopak, na své oči budeš vidět, * spatříš, jak hříšné stíhá odplata.
Co ty však? Pán je tvoje útočiště, * ty Nejvyššího vzal sis k ochraně.
Proto nic zlého se ti nepřihodí, * nepřijde žádná rána na tvůj stan.
Vždyť kvůli tobě andělům dal příkaz, * na všech tvých cestách být ti ochránci.
A proto budou na rukou tě nosit, * aby ses neporanil o kámen.
A budeš kráčet po hadech a štírech * a lva i draka klidně zašlápneš.
„Že je mi oddán, já ho vysvobodím, * ochráním, že se k mému jménu zná.
A vyslyším ho, když mě bude vzývat, … budu s ním v každém jeho soužení, * zachráním ho a ke cti pozvednu.
Dosyta obdařím ho dlouhým věkem * a svoji spásu mu dám uvidět.“
** Sláva Otci.

ANT.: BUĎ NAŠÍ STÁLOU OCHRANOU A POMOCÍ, (ALELUJA).

PÍSEŇ Č. 804/ 7

Proto v každém utrpení k tobě, Matko, chvátáme; VE SVÉ NOUZI KAŽDODENNÍ ZA OCHRANU ŽÁDÁME. Jsi-li s námi, zvítězíme nad nepřátel přemoci, když tě matkou zváti smíme ustavičné pomoci.
Maria, ó matičko, Krista Pána rodičko, ustavičná pomoc tvá útěchu nám podává.

(Svatý) Jane Pavle, Tebe Bůh povolal, abys po dlouhá léta moudře vedl Církev a pomáhal jí svou modlitbou. Tebe nám dal, abys nás nyní chránil a vedl do Jeho království. Věříme, že jsi u něho v nebi. Víme, že jsi náš zvláštní přímluvce a pomocník. Prosíme za naši obnovu a naše úplné uzdravení na Tvou přímluvu i na přímluvu Tebou tak ctěné naší nebeské matky Panny Marie. Amen.

LITANIE: Pane, smiluj se. Pane, smiluj se
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se
Bože, náš nebeský Otče smiluj se nad námi
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný
Svatá Maria oroduj za nás
Svatá Boží rodičko
Matko neporušená
Matko dobré rady
Příčino naší radosti
Uzdravení nemocných
Útočiště hříšníků
Těšitelko zarmoucených
Svatý Michaeli
Svatý Rafaeli
Svatý Gabrieli
Svatí Boží andělé
Svatý Petře a Pavle
Svatý Jane Křtiteli
Svatá Maří, Magdaléno
Svatý Augustine
Svatý Jene Maria Vianneji
Svatý Cyrile a Metoději
Svatý Václave
Svatá Anežko
Svatá Zdislavo
Svatý Jene Nepomucký
(Svatý) Jane Pavle

K. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
L. smiluj se nad námi. 3x

K. Orodujte za nás naši svatí ochráncové,
L. aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních

Modleme se: Milosrdný Bože, jenž jsi připraven odpustit a smilovat se, nakloň se, prosíme, k našim prosbám. Hřešili jsme a dopouštěli se před tebou zlého; nehleď na naše nepravosti, ale na naši kajícnost, kterou litujeme svých neřestí a slibujeme polepšení, a uděl nám svou pomoc. Naše lítost je nedostatečná vzhledem k provinění, ale zásluhy tvého jednorozeného Syna jsou nekonečné. Uzdrav nás, prosíme ze všeho zla, ať tě můžeme vděčně chválit a velebit za naši záchranu. Skrze Krista, našeho Pána. L. Amen

MAGNIFIKAT Lk 1, 46-55 (buď text evangelijního chvalozpěvu, nebo píseň 813)

ANT.: CHVALME BOHA ZA NABÍZENÁ DOBRODINÍ A TÍM SE JIM OTEVÍREJME, (ALELUJA).

Velebí má duše Pána * a můj duch plesá v Bohu, mém spasiteli,
Že shlédl na svou nepatrnou služebnici; *
Hle od této chvíle mně budou blahoslavit všechna pokolení,
Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný; * jeho jméno je svaté
A jeho milosrdenství od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí.
Prokázal sílu svým ramenem, * rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,
Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil,
Hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství,
Jak slíbil našim otcům, * Abrahámovi a jeho potomkům na věky.
** Sláva Otci.

ANT.: CHVALME BOHA ZA NABÍZENÁ DOBRODINÍ A TÍM SE JIM OTEVÍREJME, (ALELUJA).

NEBO: PÍSEŇ 813 (ZPÍVAT!!!)

1. Velebí má duše Hospodina, plesá duch můj v Bohu Spasiteli, který shlédl k služebnici své.
2. Neboť slyšte, od nynější chvíle slaviti mě budou pokolení za milost, již prokázal mi Pán.
3. Mocný jest a jméno jeho svaté; milosrdný z rodu na rod ke všem, kteří v bázni Boží trvají.
4. Divy činil, rozptyloval pyšné, mocným trůn bral, povyšoval slabé, sytil lačné, syté propouštěl.
5. Izraele, služebníka svého, ujal se, jak ve své lásce slíbil Abrahámu i všem potomkům.
6. Sláva Bohu Otci, Synu, Duchu, jako bylo v počátku i nyní, tak i vždycky na věky věků. Amen.

KÉŽ NÁM DOBRÝ BŮH DÁ SÍLU VYTRVAT V MODLITBĚ A ROZŠÍŘIT JI VŠUDE KOLEM SEBE, ABY BYLO POSTUPNĚ VŠE UZDRAVENO, OBNOVENO

A PŘIVEDENO K BOHU!

Pán nám žehnej, + ode všeho zlého nás ochraňuj a doveď nás do života věčného. Amen.

Tento text můžete stáhnout:

.PDF (Acrobat Reader)

.DOC (Word)